Hjælp ved dødsfald

ANMELDELSE AF DØDSFALDET

Senest 2 hverdage efter et menneske er gået bort, skal dødsfaldet anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, dette gælder også selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Du kan selv kontakte præst eller kordegn, eller du kan lade os gøre det for dig.

Når du henvender dig, skal du, hvis muligt, medbringe afdødes personlige papirer:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis
 • Evt. ægtefælles dåbsattest

Vi hjælper dig naturligvis med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

aa6122e8c40d5224273e5e800aee1c125b9d929151e0c5463bbe65f2dfc7e62a

TING DU BØR OVERVEJE I FORBINDELSE MED BEGRAVELSEN/BISÆTTELSEN

Det er først og fremmest vigtigt at få afklaret, om afdøde har nedfældet nogle ønsker til, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, det kan fx være i form af dokumentet ”Min sidste vilje”.

Der opstår altid nogle spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet herunder:

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes udsyngning eller anden ceremoni fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheden foregå i kirke eller kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller eventuelt et andet trossamfund?
 • Ønskes en præsts medvirken ved højtideligheden?
 • Hvornår skal højtideligheden afholdes?
 • Stillingtagen til gravsted/evt. gravsten.
 • Skal der foretages obduktion, er afdøde organdonor eller har han/hun doneret sit legeme til videnskaben?
291046716e92f37d2ae8797c3310968248a6a4efb4557ffee479fd33d563e018

VORES OPGAVER:

Gennem samtale med bedemanden aftaler de pårørende selv, omfanget af den hjælp, de ønsker fra bedemanden. For de fleste pårørende er det en stor hjælp og tryghed at overlade disse opgaver til bedemanden, der har stor erfaring i planlægning af begravelser eller bisættelser.

Samtalen kan både foregå i de pårørendes hjem, hos bedemanden eller hvor det måtte ønskes.

Det er som regel bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen ud fra afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Men skik og brug kan variere fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge sædvanen, der hvor afdøde hørte til. Nærmeste pårørende underskriver dødsanmeldelsen, der afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn. Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Såfremt familien ønsker, at bedemanden skal tage sig af alt det praktiske, er bedemandens opgaver:

 • Udfyldelse af dokumenter, evt. fremskaffelse af nye attester
 • Videreformidling af dokumenter til myndighederne
 • Etablering af kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden
 • Familien afholder selv samtale med præsten vedr. prædiken og salmer
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet
 • Pyntning af kapel eller kirke
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer i aviser m.m.
 • Eventuel bestilling af salmehæfter
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere såfremt de skal komme udefra

Vi hjælper dig gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og vi yder altid omsorgsfuld og saglig rådgivning.

43dcba42c61400536ae4d115502085580be6c3374b421635a3f0225673861c02

Økonomi/prisoverslag

Bedemanden fastlægger selv priser for sine ydelser og har pligt til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog sjældent et tydeligt billede af, hvad en konkret begravelse/bisættelse vil koste, da det afhænger af, hvilken begravelse/bisættelse, der ønskes samt størrelsen på udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier, der varierer meget fra område til område.

For at vejlede bedst muligt har de fleste bedemænd udfærdiget standardaftale-blanketter, der vil blive udfyldt i forbindelse med samtalen, således du ved dennes afslutning har et overblik over, hvad udgifterne vil løbe op i.

Udover egne priser har bedemanden også erfaring i forhold til udgifter til kirkegårde, pyntning af kirke, krematorium, stenhugger, annoncer m.v., og han eller hun vil derfor altid kunne oplyse et cirka beløb for disse ydelser. Dette kunne bl.a. omhandle følgende:

 • Kørsel af kiste til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Transport af urne til kirkegård efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til efterfølgende kaffearrangement

Bedemanden kan udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Det er dog meget vigtigt, at du tager ad notam, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, da der kommer en regning fra kirkegården.

Bedemanden kan altid give et nøjagtigt prisoverslag på egne ydelser, der inkluderer følgende:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligklæder
 • Kørsel i rustvogn
 • Honorar
 • Øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtale med familien.
a4ee55ddb887058d71de5f69018b41ff9f05f778698cebcdc4a84cfc8c3aa3e2