Hjælp ved dødsfald

ANMELDELSE AF DØDSFALDET

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, senest 2 hverdage efter et menneske er gået bort, også selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Du kan selv kontakte din lokale præst eller kordegn, du kan også lade os gøre det for dig.

Ved personlig henvendelse skal du, om muligt, medbringe afdødes:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Sygesikringsbevis eller CPR bevis
 • Evt. ægtefælles dåbsattest
aa6122e8c40d5224273e5e800aee1c125b9d929151e0c5463bbe65f2dfc7e62a

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED BEGRAVELSEN/BISÆTTELSEN

Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, om afdøde har nedskrevet ønsker til begravelsen/bisættelsen fx med dokumentet ”Min sidste vilje”.

Der vil altid opstå spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet, disse kan bl.a. være:

 • Skal afdøde begraves eller bisættes?
 • Ønskes der udsyngning eller anden form for ceremoni i hjemmet, eller hvor afdøde befinder sig?
 • Skal højtideligheden foregå i kirke eller kapel?
 • Var afdøde medlem af Folkekirken eller andet trossamfund?
 • Ønskes der en medvirken af præst ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Hvilket gravsted ønskes, og ønskes der gravsten?
 • Ønskes obduktion, og er afdøde organdonor? Har han eller hun doneret sit legeme til videnskaben?
291046716e92f37d2ae8797c3310968248a6a4efb4557ffee479fd33d563e018

VORES OPGAVER:

Gennem samtale med bedemanden bestemmer du selv omfanget af den hjælp, du ønsker fra bedemanden. Langt de fleste pårørende føler stor tryghed i at overlade de praktiske opgaver til bedemanden.

Samtalen med bedemanden kan både foregå hjemme hos dig, hos bedemanden eller hvor du ellers måtte ønske det.

Det er normalt bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen ud fra afdødes dåbs- og evt. vielsesattest, men det kan variere fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge skikke, der hvor afdøde hørte til. Når dødsanmeldelsen er udfyldt, underskrives den af nærmeste pårørende og afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegn eller præst i det sogn, afdøde hørte til. Dødsfaldet skal være anmeldt til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Hvis familien ønsker, at bedemanden skal varetage alt det praktiske, er vores opgaver:

 • Udfyldelse af dokumenter og eventuelt fremskaffelse af nye attester
 • Videreformidling af dokumenter til myndighederne
 • At tage kontakt med kordegn, præst og kirkegård for at fastsætte tidspunkt for højtideligheden
 • Afhentning og iklædning af afdøde samt udsyngning fra hjemmet hvis dette ønskes
 • Pyntning af kirke eller kapel
 • Bestilling af pynt til kisten, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af salmehæfter til højtideligheden hvis dette ønskes
 • Bestilling af gravsten samt tilføjelse af inskription hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere hvis de skal komme udefra

Vi hjælper dig naturligvis gerne med at afklare alle forhold, der opstår i forbindelse med dødsfaldet, og vi yder altid omsorgsfuld og nærværende bistand.

43dcba42c61400536ae4d115502085580be6c3374b421635a3f0225673861c02

Hvad koster det?

Bedemanden fastsætter selv sine priser for ydelserne og er forpligtiget til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog sjældent et retvisende billede af, hvad en konkret begravelse/bisættelse koster. Priserne kan variere i forhold til hvilken type begravelse/bisættelse, der ønskes, og da udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer fra sogn til sogn.

Da vi gerne vil vejlede dig bedst muligt, har vi udfærdiget en standardaftale blanket, som vi udfylder under samtalen. Derfor har du ved samtalens afslutning et overblik over, hvad det kommer til at koste.

Udover vores egne priser har vi også erfaring i forhold til udgifter til kirkegårde, pyntning af kirke, krematorium, stenhugger, annoncer med mere, og vi vil derfor altid kunne oplyse et estimeret beløb for disse ydelser. Dette kunne bl.a. handle om:

 • Rustvognskørsel til og fra højtideligheden
 • Urnetransport til kirkegård efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp hos kommunen og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forskellige instanser som fx forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på kaffearrangement eller lignende

Vi udarbejder altid et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen, men vær opmærksom på at det ikke altid er muligt at give en præcis pris på begravelsen, før regningen fra kirkegården kommer.

Bedemanden kan altid give et nøjagtigt prisoverslag på egne ydelser, der inkluderer følgende:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligklæder
 • Kørsel i rustvogn
 • Honorar

Øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtale med familien.

a4ee55ddb887058d71de5f69018b41ff9f05f778698cebcdc4a84cfc8c3aa3e2